Ενημερωτικό Δελτίο για COVID-19

Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του ιού COVID-19 στη χώρα μας και με βάση του σχεδίου αντιμετώπισης του, η Εταιρεία έλαβε εξαρχής όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της συνεχής επιχειρησιακής της δραστηριότητας. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας συνεχίζουν να παρέχονται κανονικά με προτεραιότητα την απρόσκοπτη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η Royal Crown Insurance παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος ώστε να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα σε τυχόν νέα δεδομένα, να προβεί σε επιπλέον μέτρα και σχετικές ενημερώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Εφόσον η παρούσα κατάσταση είναι περίπτωση σοβαρών εξελίξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 55(1) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2016-2020, η Εταιρεία δημοσιεύει κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση του COVID-19 στα αποτελέσματα της. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει αξιολογήσει για τις 31/03/2020 τα ποσοτικά της αποτελέσματα καταγράφοντας ένα ποσοστό περιθωρίου φερεγγυότητας στο 130% και διασφαλίζοντας πως στην παρούσα φάση δεν έχει επηρεαστεί από την επίδραση του COVID-19 στα αποτελέσματα της.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η πανδημία είναι αβέβαιο, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην διεξαγωγή άσκησης αντοχής για να είναι πιο έτοιμη η Εταιρεία για τυχών απροσδόκητες επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα, από την άσκηση αντοχής, θα βοηθήσουν την Εταιρεία στον στρατηγικό σχεδιασμό της και στην διαχείριση πιθανών κινδύνων που θα είναι εκτεθειμένη.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει προβεί στα ακόλουθα:

  • Μείωση Παραγωγής
  • Αύξηση οφειλόμενων ποσών από διαμεσολαβητές και πελάτες
  • Μείωση του δείκτη αξιολόγησης των κυπριακών τραπεζών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς κατά μία μονάδα
  • Μείωση στην αξία των τιμών των ακινήτων
  • Μείωση του δείκτη αξιολόγησης του μεγαλύτερου αντασφαλιστή της Εταιρείας κατά μία μονάδα Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως η Εταιρεία παρουσιάζει ένα ικανοποιητικό ποσοστό περιθωρίου φερεγγυότητας το οποίο ανέρχεται στο 124.8%, το οποίο είναι αρκετά πιο πάνω από το κατώτατο όριο 115%, ποσοστό που καθορίζεται ως αναγκαίο από την Εποπτική Αρχή έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις επερχόμενες υποχρεώσεις της. Ενδεικτικά παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων στις 31/12/2019, στις 31/03/2020, στην περίπτωση της πιο πάνω αναφερθείσας άσκησης αντοχής καθώς και το ποσοστό του κατώτατου ορίου περιθωρίου Φερεγγυότητας (115%):

Τα ποσοτικά αποτελέσματα επισφραγίζουν τον στόχο που έχει θέσει η Εταιρεία προς το κοινό; να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της με πρώτο της μέλημα την ασφάλεια και την υγεία όλων μας παρέχοντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες της στον ασφαλιστικό τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Εταιρείας εκφράζουν την ετοιμότητα τους όπως θα συνεχίσουν την στενή παρακολούθηση της κατάστασης και αναλόγως θα προβούν στις ανάλογες ενέργειες εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες.