Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της Royal Crown υποστηρίζει τον στρατηγικό της προσανατολισμό και εξυπηρετεί τους στόχους, τις αρχές και τις επιδιώξεις της. Η πολιτική αυτή εκφράζεται με τη πιο κάτω δήλωση:

Στη Royal Crown Insurance είμαστε δεσμευμένοι στην παροχή ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Γενικού Κλάδου προς τους πελάτες μας σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προτύπων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας ISO9001:2015.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα στάδια παροχής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας, από την αρχική επικοινωνία, τη συμπλήρωση πρότασης και της προσφορά ασφαλίστρων,  μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου, οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του,  και, βεβαίως, τη διαχείριση των απαιτήσεων και την δίκαιη παροχή αποζημίωσης.  

Επικεντρωνόμαστε στη συνεχή προσπάθεια για ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και όταν είναι δυνατόν, η εξυπηρέτηση προς αυτούς να ξεπερνά τις προσδοκίες τους  λαμβάνοντας υπόψη και ανταποκρινόμενοι σε όλα αυτά που ίσως προσδοκούν από εμάς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προς τον σκοπό αυτό,  το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζουμε μάς προσφέρει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζουμε τους στόχους που επιθυμούμε να επιτυγχάνουμε, την παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσής μας, την  υποστήριξη του στρατηγικού μας προσανατολισμού και διευκολύνει τη συνεχή μας βελτίωση.

Η Διοίκηση και το Προσωπικό της Royal Crown Insurance είναι προσηλωμένοι:

  • Στη διερεύνηση των αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών
  • Στην εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία
  • Στη συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των διεργασιών έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και οι στόχοι  της εταιρείας
  • Στη διασφάλιση ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια για να φέρει σε πέρας τις απαιτήσεις του συστήματος λειτουργίας της εταιρείας
  • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων υποδομών για υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών
  • Στην τοποθέτηση ποιοτικών και μετρήσιμων στόχων σε όλες τις λειτουργικές διεργασίες της εταιρείας και την τακτική ανασκόπηση της πορείας ως προς την επίτευξή τους
  • Στην αδιάκοπη προσπάθεια και την εφαρμογή μεθόδων συνεχούς βελτίωσης του συστήματος λειτουργίας της εταιρείας.
  • Στη συμμόρφωση της εταιρείας, του προσωπικού της και των διαμεσολαβητών της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας