Νομικά

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τη Royal Crown Insurance.  Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Royal Crown Insurance υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω.  Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Royal Crown Insurance  είναι ιδιοκτησία της Royal Crown Insurance.  Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

JCC GATEWAY SERVICE

Η υπηρεσία JCC GATEWAY παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες της Royal Crown Insurance να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου. Η υπηρεσία προσφέρεται στους πελάτες της Royal Crown και η χρήση της υπόκειται στους Όρους Χρήσης αυτής της ιστοσελίδας μας όπως περιγράφονται παρακάτω, καθώς και στους Όρους Χρήσης που εφαρμόζονται από την JCC GATEWAY.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Royal Crown Insurance θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησής τους.   Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή.  Η Royal Crown Insurance δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε χρήστη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από εμάς χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνεται από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες.  Η Royal Crown Insurance δεν φέρει καμία ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Με βάση τις πρόνοιες του περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) Νόμου (νόμος 138(ι)/2001), η Royal Crown Insurance, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του Νόμου ενημερώνει τον Προτείνοντα / Ασφαλισμένο ότι για τη σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης είναι απαραίτητη η συλλογή κα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μερικά από τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα (όπως εθνική / φυλετική προέλευση, θρησκεία, υγεία, ερωτική ζωή, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ποινικές διώξεις / καταδίκες).

Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή των συμβεβλημένων / συνεργαζομένων εταιρειών, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τηρούν την αρχή του απορρήτου.  Για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα θα καταχωρούνται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ή περισσότερα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους αρχεία, τα οποία θα τηρούνται από την Εταιρεία ή άλλη συμβεβλημένη / συνεργαζόμενη εταιρεία. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η έκδοση και/ή διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης.  Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις δυνατό να νοιώθουμε ότι συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν που εμείς ή επίλεκτοι τρίτοι προσφέρουμε, μπορεί να είναι προς όφελός σας.  Για να σας ενημερώσουμε για την υπηρεσία ή το προϊόν δυνατό να επικοινωνήσουμε με το ταχυδρομείο (συνηθισμένο ή ηλεκτρονικό), με το τηλέφωνο, με το τηλεομοιότυπο, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλη λογική μέθοδο για να σας εφοδιάσουμε με περισσότερες πληροφορίες ούτως ώστε να πάρετε μελετημένη απόφαση.  Δεν έχετε βέβαια υποχρέωση να υποβάλετε αίτηση για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν σας έχει προσφερθεί.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ο Προτείνων / Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις λεπτομέρειες των προσωπικών του δεδομένων, έναντι πληρωμής του σχετικού δικαιώματος καθώς και δικαίωμα διόρθωσης και αντίρρησης, τηρουμένων πάντοτε των σχετικών προνοιών του Νόμου.

Τροποποίηση των Όρων και των Προϋποθέσεων

η Royal Crown Insurance μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιοδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων και Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη, η Royal Crown Insurance μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της απόκλεισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.

Προβλήματα που Τυχόν Προκύψουν από τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Royal Crown Insurance έχει δοκιμαστεί εκτενώς.  Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@royalcrowninsurance.eu, είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 22885555 (+357 22885555 για διεθνείς κλήσεις) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 – 17:15.

Κεντρικά Γραφεία

Τα Κεντρικά Γραφεία της Royal Crown Insurance βρίσκονται στη Οδό Μνασιάδου 16 Τ.Θ. 24690, 1302  Λευκωσία.