Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη

Η Royal Crown Insurance με την πολύχρονη πείρα και πορεία της στα ασφαλιστικά δρώμενα και με κύριο πάντα στόχο την προστασία και την κάλυψη των πελατών της διαμέσου των πρωτοποριακών ασφαλιστικών της συμβολαίων, παρουσιάζει σε σας, την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη. Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη απευθύνεται και ενδιαφέρει όλους τους εργοδότες και αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτεί εργάτες ή οικιακούς βοηθούς. Αφορά δηλαδή και εσάς!!

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας είναι αυτό που χαρακτηρίζει   την εικόνα της προς τα έξω. Το χαμογελαστό και εξυπηρετικό προσωπικό, αντικατοπτρίζει μια εικόνα υγείας και ασφάλειας μέσα στον επαγγελματικό χώρο και δηλώνει την καλή σχέση του προσωπικού με τον εργοδότη. Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη της Royal Crown Insurance χαρακτηρίζεται σαν απαραίτητη, γιατί λαμβάνοντας και όλα τα προληπτικά μέτρα, δημιουργείται ένα υγιές περιβάλλον για τους εργοδοτουμένους σας το οποίο θα επιφέρει την αύξηση των εργασιών της εταιρείας σας.

Προτιμήστε την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη της Royal Crown Insurance

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη της Royal Crown Insurance πλεονεκτεί γιατί προσαρμόζεται και διαμορφώνεται στις οικονομικές προτεραιότητες και ανάγκες του κάθε εργοδότη ο οποίος με συνέπεια επιθυμεί μια απόλυτη ασφάλεια για το προσωπικό του.

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη είναι υποχρεωτική από το «Νόμο που προνοεί για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία». Ο Νόμος αυτός θέτει σαν υποχρέωση στον κάθε εργοδότη την προστασία της ασφάλειας, υγείας, και ευημερίας τόσο των ατόμων που εργοδοτούνται από αυτόν αλλά και την προστασία της ασφάλειας και υγείας τρίτων προσώπων που μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του εργοδότη. Με βάση λοιπόν τις διατάξεις του νόμου αυτού, όλοι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να συνάψουν και να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη της νομικής τους ευθύνης για τυχόν τραυματισμό, ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που μπορεί να υποστούν εργοδοτούμενοι τους κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους. Με βάση το νόμο αυτό, το ατύχημα, εννοείται η σωματική βλάβη και ο θάνατος και για να εγερθεί νομική ευθύνη εναντίον του, θα πρέπει ο εργοδότης να θεωρηθεί ένοχος αμέλειας ή να παραβεί καθήκον που του επιβάλλει η νομοθεσία. Η κάλυψη όπως την προβλέπει ο νόμος επεκτείνεται και σε Κύπριους εργοδοτουμένους του εργοδότη στο εξωτερικό, νοουμένου ότι αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Το ελάχιστο ποσό για το οποίο είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης να ασφαλίσει την ευθύνη του έναντι των εργοδοτουμένων του είναι:

Για κάθε εργοδοτούμενο
ΕΥΡΩ 160.000
Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών
ΕΥΡΩ 3.415.000
Για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης συνολικό όριο κάλυψης
ΕΥΡΩ 5.125.000

Εάν ο εργοδότης επιθυμεί μπορεί να ασφαλιστεί και πέραν από τα υποχρεωτικά όρια καταβάλλοντας και την ανάλογη αύξηση του ασφαλίστρου.

Με βάση τις διατάξεις του νόμου οι εργοδότες πρέπει να τηρούν καταστάσεις με τον ακριβή αριθμό των εργοδοτουμένων τους,  τα ακριβή καθήκοντα τους και τις ετήσιες απολαβές του κάθε υπαλλήλου. Οι ετήσιες απολαβές πρέπει να περιλαμβάνουν το μισθό καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που έχει ο εργοδοτούμενος. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη κάθε ασφαλιστικής περιόδου, οι Ασφαλιστές πρέπει να παίρνουν κατάσταση των πραγματικών απολαβών των υπαλλήλων κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, ούτως ώστε να γίνεται η ανάλογη αναπροσαρμογή ασφαλίστρου, εκεί που χρειάζεται.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που εισάγει ο Νόμος είναι ότι το ασφαλιστήριο δεν είναι έγκυρο, μέχρις ότου, εκδοθεί και παραδοθεί στον ασφαλισμένο, το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Οποιοσδήποτε δεν έχει στην κατοχή του τέτοιο πιστοποιητικό θεωρείται ανασφάλιστος και υπόκειται σε ποινική δίωξη.

Βεβαιωθείτε μαζί μας, ότι έχετε την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη και προσαρμόστε την στις δικές σας ανάγκες.

Για την άμεση σας εξυπηρέτηση και παροχή προσφοράς για Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω πρόταση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως μελετήσετε το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν