Φερεγγυότητα ΙΙ

Η Οδηγία της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) έχει σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων, την χρηματοοικονομική σταθερότητα, τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της εποπτείας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Το πλαίσιο ανάλυσης της «Φερεγγυότητας ΙΙ» απαρτίζεται από τρεις θεμελιώδεις ενότητες (Πυλώνες):

α) Πυλώνας Ι: Ποσοτικές απαιτήσεις – Εποπτεία. Περιλαμβάνονται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεμάτων της εταιρείας, η παρουσίαση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ο υπολογισμός όλων των ποσοτικών κινδύνων που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία και συνεπώς ο υπολογισμός του Ελάχιστου Περιθωρίου Φερεγγυότητας, ο οποίος απεικονίζει κατά πόσο η εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της καθώς και όλους τους κινδύνους που είναι εκτεθειμένη.

β) Πυλώνας ΙΙ: Ποιοτικές απαιτήσεις – Εποπτεία. Περιλαμβάνονται καταγραμμένες όλες οι διαδικασίες του Συστήματος Διακυβέρνησης της εταιρείας και οποίες διασφαλίζουν την σωστή και συνετή διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ) Πυλώνας ΙΙΙ: Δημοσιοποίηση στοιχείων προς τις εποπτικές αρχές και καταναλωτές. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης οικονομικών και ποιοτικών πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες για τις εποπτικές αρχές και την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Η εταιρεία κάτω από τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ έχει προχωρήσει στην δημοσιοποίηση της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σαφή και σύντομη περίληψη όλων των πληροφοριών που διέπουν από τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της εταιρείας, το σύστημα διακυβέρνησης, το προφίλ κινδύνου και την διαχείριση κεφαλαίου της εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θεωρούνται ουσιώδες και αληθής και αναγράφονται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

SFCR Report for 2021

SFCR QRTS 2021

SFCR Report for 2020

SFCR QRTS 2020

SFCR Report for 2019

SFCR QRTS 2019

SFCR  Report 2018

SFCR QRTS 2018