Η Εταιρεία

Η Royal Crown είναι ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου, ενεργή στην Κυπριακή αγορά για πέραν των σαράντα ετών, αρχικά ως αντιπρόσωπος της Royal & Sun Alliance, της οποίας παραμένει μέρος του διεθνούς δικτύου της και από το 1999 ως αμιγώς Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία.

Η εταιρεία προσφέρει όλη τη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων γενικού κλάδου, με κορωνίδες της ανέκαθεν τις αυθεντικές της Υπερασφάλειες, τα πρώτα στην αγορά περιεκτικά ασφαλιστήρια για Κατοικία και Επιχείρηση. Οι Υπερασφάλειες μας περιλαμβάνουν όλους τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι κατοικιών ή οι επιχειρηματίες, και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των αναγκαίων καλύψεων και εξατομικευμένης διαμόρφωσης του ασφαλιστηρίου.

Πέραν από την πλήρη εφαρμογή των προνοιών της νέας νομοθεσίας που εφαρμόστηκε το 2016 και διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών, προς εναρμόνισή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ, η Royal Crown, πάντα επικεντρωμένη στην ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά και στην ποιότητα όλων των διαδικασιών που τηρεί, είναι σε διαδικασία πιστοποίησης από τους Lloyds Register Quality Assurance Ltd για το πρότυπο ποιότητας ΙSO 9001-2015, κάτι που θα αποτελέσει αναβάθμισή της, έχοντας ήδη την πιστοποίηση ISO 9001-2008 από το 2005. Οι μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης που κτίστηκαν με όλους τους συνεργάτες και ειδικά η πλήρης στήριξη και παροχή τεχνογνωσίας που απολαμβάνει από τη διεθνή αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της και παροχής των ποιοτικότερων ασφαλιστικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο

Διαχρονικός στόχος της Royal Crown είναι η λειτουργία στη βάση των αρχών της απόλυτης ακεραιότητας, της διαφάνειας και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση προς τους ασφαλισμένους της. Το ασφαλιστικό προϊόν είναι μία δέσμευση, μία σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη και η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ως πιο σημαντική της υποχρέωση, ο ασφαλισμένος να γνωρίζει ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η προσπάθειά μας είναι να είμαστε πάντοτε κοντά στο άτομο ή την επιχείρηση που επιλέγει να συνεργαστεί με την Royal Crown. Πριν από τη σύναψη της ασφάλισης, για εξασφάλιση ότι παρέχεται κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών και κατά τη διάρκειά της, οποιαδήποτε στιγμή για επεξηγήσεις και διευκρινίσεις οποιουδήποτε όρου ή εξαίρεσης περιέχεται στα έγγραφα που παραδίδουμε. Η ομάδα της Royal Crown είναι ιδιαίτερα περήφανη για τον χειρισμό των απαιτήσεων, αφού αποτελεί απώτερο στόχο η γρήγορη και ορθή διευθέτηση στη βάση του ασφαλιστηρίου και της δικαιοσύνης.

Στη Royal Crown παρακολουθούμε σχολαστικά τις νέες τάσεις στην ασφάλιση. Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο, όπως και η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία, επιβάλλουν νέες και σύγχρονες προσεγγίσεις ως προς τις ασφαλιστέες ανάγκες. Στόχος μας είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων όπου η μορφή ή η αιτία κάποιας ζημιάς δεν είναι ασφαλισμένη, ενώ είναι ασφαλίσιμη, και η δημιουργία ορθού λεκτικού ασφαλιστηρίου ώστε ο καταναλωτής να έχει την ευκαιρία να προστατευθεί στον μέγιστο βαθμό.

Προσπαθούμε πάντοτε να διατηρούμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ της χρήσης της τεχνολογίας αλλά και της προσωπικής επαφής με πελάτες και συνεργάτες και να φτιάχνουμε μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επιδιώκουμε να είμαστε συνεχώς μόνο ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα μακριά σας.

Φίλιος Ζαχαριάδης

Γενικός Διευθυντής