Αγαπητέ μας πελάτη

Έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχουμε στα αρχεία μας τη δική σας γραπτή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας είχατε δώσει.

Σας παρακαλούμε όπως διαβάστε προσεκτικά τη πιο κάτω δήλωση και μας δώσετε τη συγκατάθεση σας αποδεχόμενος την.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Ρητή Συγκατάθεση και Δήλωση Αναγνώρισης ενημέρωσης σχετικά με τη Χρήση και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχω ενημερωθεί για όλες τις πρόνοιες του πιο πάνω κανονισμού περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων μου και με την παρούσα παρέχω στην Royal Crown Insurance Company Ltd (περιλαμβανομένων των διαδόχων και εκδοχέων της) και στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου υπέβαλα την πρόταση για ασφά λιση μου την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου στην επε ξεργασία και τη δημιουργία αρχείων σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχω δηλώσει στη πρόταση ασφάλισης μου ή θα δηλώσω
στο μέλλον, είτε θα δηλωθούν προς την Royal Crown Insurance Company Ltd, είτε με τη συνδρομή μου, είτε από άλλη πηγή καθώς και με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την Royal Crown Insurance Company Ltd.

Με την παρούσα επίσης διαβεβαιώνω την Royal Crown Insurance Company ότι έχω εξουσιοδότηση όπως διαβιβάσω και διαβιβάζω στο μέλλον, προσωπικά δεδομένα των προσώπων τα οποία είναι σχετικά με τις παρεχόμενες προς εμένα υπηρεσίες από την Royal Crown Insurance Company Ltd.

Η συγκατάθεση μου περιλαμβάνει επίσης και:

  • τη νόμιμη διασύνδεση μεταξύ των αρχείων τα οποία τηρεί ή θα τηρεί στο μέλλον η Royal Crown Insurance Company Ltd και αρχείων που τηρούνται ή θα τηρούνται από τρίτα πρόσωπα και εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ή θα συνεργάζεται άμεσα η Royal Crown Insurance Company Ltd στο μέλλον για τον σκοπό εκτέλεσης του ασφαλιστικού συμβολαίου και παρεμφερείς ενέργειες.
  • τη πρόσβαση και χρήση των δεδομένων από το προσωπικό και
    εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Royal Crown Insurance Company Ltd προς το σκοπό της παροχής εξυπηρέτησης προς εμένα και με σκοπό την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης της οποίας είμαι το συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Royal Crown Insurance Company Ltd για την εξέταση οποιουδήποτε θέματος αφορά την ασφάλιση μου και οποιανδήποτε άλλη συναλλαγή μου με την Royal Crown Insurance Company Ltd όπως επίσης και την αποστολή προς εμένα υλικού σε σχέση με το ασφαλιστικό μου συμβόλαιο ή την ασφαλιστική μου κάλυψη.

Για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της RCI  κ. Σάββα Ζαχαριάδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση savvas@royalcrowninsurance.eu

Οκτώβριος 2020

  • Your Details

  • For Data Protection Company Policy Click Here.